Kontakta oss här
Case story

Modernisering av sekundära sedimenteringsbassänger med ställdon från LINAK

Det danska vattenbolaget Aarhus Vand ville förbättra utnyttjandet av sina sekundära sedimenteringsbassänger för behandling av avloppsvatten. Detta innebar en övergång från manuell hantering av vattnet i bassängerna till automatisk reglering med elektriska ställdon från LINAK. För underavdelningen Egå avloppsreningsverk har en av fördelarna blivit 10% högre kapacitet.

Sekundära sedimenteringsbassänger på Egå avloppsreningsverk

Vid rening av avloppsvatten tillsätts aktivt slam. Slammet renar vattnet och avlägsnas sedan igen. Denna process sker i sekundära sedimenteringsbassänger. Slam är tyngre än vatten och sjunker till botten när vattnet är stilla. Därefter leds slammet ut genom bassängens botten och återanvänds för att rena nytt avloppsvatten.

Egå avloppsreningsverk har åtta rektangulära sekundära sedimenteringsbassänger. Enligt Jakob Kaltoft, driftchef på Aarhus Vand, är det viktigt att vattnet fördelas jämnt i bassängerna, oavsett vattenmängd: ”Om för mycket vatten kommer in i en bassäng finns det risk för att slam tränger ut, vilket är katastrofalt för miljön. Detta får bara inte hända.

 

Modernisering med elektriska ställdon

Jakob Kaltoft ville modernisera och optimera de sekundära sedimenteringsbassängerna. Bassängerna är i gott skick, men när anläggningen byggdes valde man av utrymmesskäl att göra rektangulära tankar. Som Jakob säger: ”Hade det funnits mer plats hade cirkulära bassänger varit det optimala valet. Många andra anläggningar byggs på det här sättet och det är därför mycket enklare att fördela vattnet jämnt. Men jag var tvungen att arbeta med det jag hade.

Därför började han redan 2008 titta på inflödet av vatten vid det närliggande Åby avloppsreningsverk. Tillsammans med en samarbetspartner utvecklade han sedan en lösning med elektriska ställdon som automatiskt distribuerade vatten till bassängerna. Projektet visade goda resultat och Jakob Kaltoft implementerade sedan konceptet på det större Egås avloppsreningsverk:

På Egå installerade vi 16 LINAK® ställdon – två på var och en av de åtta bassängerna. Ställdonen kan kommunicera med behandlingsanläggningens system via Profibus. Det är ingen hemlighet att jag i början kämpade med att få igång systemet på grund av otillräcklig dokumentation, men till slut lyckades det”, säger Jakob Kaltoft.

Sedan dess har dokumentationen uppdaterats så att nya system blir enklare att installera.

LINAK ställdon
 
 

Från manuell till automatisk justering

På Egå avloppsreningsverk sker nu en helautomatisk flödesfördelning av vattnet till de sekundära sedimenteringsbassängerna. Systemet meddelar ställdonen hur mycket de behöver justera för att säkerställa en jämn vattenmängd i alla åtta bassängerna. Som Jakob säger: ”Tidigare var en medarbetare tvungen att vrida på ett handtag för att fördela vattnet. Hur mycket man skulle vrida på handtaget var lite av en gissning och det var därför svårt för oss att till fullo utnyttja bassängernas kapacitet. Jag har behållit handtaget, men installerat ett ställdon för att tippa luckan – så att vi i nödsituationer fortfarande kan ställa in den manuellt. Men den dagliga driften är elektrisk.

Genom automatisering av flödesfördelningen bedömer Jakob Kaltoft att anläggningens kapacitet har ökat med cirka 10 %. Egå avloppsreningsverk kan idag hantera 10% mer vatten än tidigare. Denna optimering är avgörande för anläggningens prestanda, särskilt under perioder med kraftigt regn då stora mängder vatten plötsligt ska behandlas.

 
 
Hål för bearbetat vattenVattnet rinner in och gör den tunga pumpen överflödig.

Den tunga pumpen är borta

Samtidigt som man moderniserade de sekundära sedimenteringsbassängerna hade Jakob Kaltoft en annan bra idé med elektriska ställdon: ”Jag vet inte varför vi inte tänkte på det förut! Tidigare, när vi tömde våra bassänger, rengjorde vi dem genom att transportera en stor och tung pump till bryggan. Pumpen skulle pumpa in det renade vattnet i bassängerna för att skölja dem”, förklarar Jakob.

Den nya lösningen var att göra ett hål mellan det renade vattnet och de sekundära sedimenteringsbassängerna och lägga till en elstyrd ventil. Jakob Kaltoft fortsätter: ”Nu när en bassäng ska rengöras öppnar ett LINAK ställdon en ventil och vattnet rinner in. Det är så enkelt, men att slippa använda den tunga pumpen gör stor skillnad för både arbetsmiljön och strömförbrukningen.

 
 

Många applikationer

De sekundära sedimenteringsbassängerna är inte den enda platsen på Egå avloppsreningsverk som använder LINAK ställdon. Jakob uppskattar att de har över 70 LINAK ställdon på anläggningen: ”Vi använder dem på så många platser – särskilt där vi tidigare använde pneumatik. Det lönar sig verkligen. Elektriska installationer måste göras ändå – med pneumatik behöver du ytterligare en installation. Det är också dyrare att använda luft eftersom den förbrukar mer energi och kan orsaka läckage”, säger Jakob Kaltoft och tillägger: ”För oss är det också viktigt med enkla installationer, eftersom det är dyrt att hyra in elektriker. Ett ställdon från LINAK är en enkel komponent att installera för en enkel uppgift. Naturligtvis är det en fördel att LINAK ställdonen inte behöver servas.

 
LINAK ställdon på Egå avloppsreningsverkMer än 70 ställdon är installerade på Egå-anläggningen.
 

Framtiden

Jakob Kaltoft bedömer att Egå avloppsreningsverk har haft en ökad energieffektivitet på cirka 30%. Moderniseringskostnaderna har därför god återbetalningstid, samtidigt som miljön skyddas från onödig energiförbrukning och kapaciteten ökar. Eller som Jakob säger: ”Vi har verkligen dragit nytta av de optimeringar som gjorts och jag är säker på att andra reningsverk skulle gynnas lika mycket av liknande moderniseringar.”

Men det stannar inte där: ”Jag funderar hela tiden på hur vi kan bli ännu bättre. Jag kan tänka mig att använda LINAK ställdon på ännu fler platser. Exempelvis så funderar jag på att använda dem till våra dekanteringsrännor. Vår nuvarande installation är alldeles för komplicerad med för många kablar med för långa dragningar. En enkel installation med LINAK ställdon skulle vara en bättre lösning här”, avslutar Jakob.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta