Kontakta oss här
Lastbil som transporterar lådor med LINAK produkter

Deklarationer

LINAK® har åtagit sig att leverera produkter till våra kunder som håller en hög standard när det gäller innovation, prestanda och miljösäkerhet. Denna höga standard för överensstämmelse gäller även för våra leverantörer. För att uppnå detta mål krävs det förmåga att snabbt anpassa sig till följande miljöbestämmelser, direktiv och lagar:

 

REACH

Förordning om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier är en europeisk kemikalieförordning. LINAK stödjer syftet med REACH-förordningen (förordning (EU) nr 1907/2006) och uppfyller följande bestämmelser:

  • Kandidatförteckningen över SVHC-ämnen
  • REACH bilaga XIV – Tillståndsförteckning
  • REACH bilaga XVII – Lista över begränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) lade till bly på kandidatlistan över särskilt farliga ämnen (SVHC), den 27 juni 2018. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

En del av LINAK produktutbud påverkas av detta tillägg eftersom några av våra produkter innehåller en högre koncentration av bly än 0,1 %. Där det är rimligt och tekniskt möjligt har LINAK som mål att ersätta blyet i våra produkter.

Läs mer om REACH-uttalandet från LINAK.

 

RoHS

RoHS (Reduction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv (2011/65/EU och direktiv 2015/863) som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. På LINAK övervakar vi kontinuerligt nya bestämmelser i EU:s RoHS-direktiv. Alla produkter från LINAK uppfyller alltid RoHS.

Läs mer om det aktuellt giltiga RoHS-uttalandet från LINAK.

 

PFAS

PFAS (Per- & Polyfluoroalkyl Substances) är en stor, komplex grupp av syntetiska kemikalier som är svåra för miljön att bryta ned. Av denna anledning är PFAS även kallade "forever chemicals".

LINAK är medvetna om att tillverkningen och användningen av PFAS håller på att begränsas enligt REACH, och vi är för närvarande i processen att dokumentera vår användning av PFAS (analysen förväntas vara klar under Q2-2024). Vi stöder och håller oss uppdaterade med REACH-förslaget om begränsningar för att säkerställa att våra produkter fortsätter att uppfylla REACH-kraven.

Läs mer om PFAS-uttalandet från LINAK.

 

Batteridirektivet

Batteridirektivet (2006/66/EG och direktiv 2013/56/EU) fastställer bestämmelserna om att lansera batterier, ackumulatorer och förbrukade batterier som innehåller farliga ämnen på marknaden. Det fastställer också specifika bestämmelser för insamling, hantering, återvinning och kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer. LINAK följer och uppfyller alla bestämmelser gällande detta direktiv, inklusive märkning av batterier med en överkryssad soptunna och kemikaliesymboler: Pb (bly), Cd (kadmium) och/eller Hg (kvicksilver) – beroende av vilken kemikalie som finns i vilket batteri, över gränsvärdet.

 

Förslag 65

Förslag 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) är en lag i Kalifornien som kräver att företag informerar invånarna i Kalifornien om viktiga kemikalier som kan orsaka cancer eller medfödd missbildning eller andra reproduktionsskador. Genom att analysera artikelspecifikationerna, samla in intern och extern information, har LINAK identifierat ett antal produkter som kräver att en varningsetikett sätts på vid leverans till Kalifornien.

Läs mer om Förslag 65-uttalandet från LINAK.

 

Medicintekniska direktivet (MDR)

Det medicintekniska direktivet trädde i kraft den 25 maj 2017 och blev obligatoriskt den 26 maj 2021.

LINAK produkter är inte klassificerade som medicinsk elektrisk utrustning eller system och inte heller lyder de under EU:s medicintekniska direktiv/bestämmelse eller andra liknande bestämmelser. Produkterna är komponenter som av en tillverkare ska monteras i en del av medicinsk elektrisk utrustning. Dock bekräftar vi att tillverkarna av medicinsk utrustning har behov av att få information om ämnesinnehåll.

MDR kräver att tillverkare av medicinska produkter talar om huruvida den medicinska produkten innehåller latex eller inte. Gällande latex kan vi meddela att såvitt vi vet innehåller inga av våra MEDLINE®-produkter detta ämne.

Eftersom detta är en pågående process kommer vi att tillhandahålla information om förloppet inom föreskriven tid.

 

POP

POPs (Kommissionens förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar/Stockholmkonventionen, är en lista över kemiska ämnen som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. LINAK uppfyller och följer de kemiska ämnen som listas i POP-bestämmelsen.

 

Minamata-konventionen om kvicksilver

LINAK omfattas av Minamata-konventionen om kvicksilver eftersom den undertecknades av Danmark den 10 oktober 2013 och godkändes den 18 maj 2017. Därför uppfyller LINAK denna konvention som har som syfte att skydda människors hälsa och miljön mot utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

 

Direktivet rörande förpackningar och förpackningsavfall

LINAK intygar att vår grundläggande förpackningsmetod är pappkartonger på engångspallar, värmebehandlat i enlighet med IPPC-standard ISPM nr 15, i enlighet med Direktivet rörande förpackningar och förpackningsavfall 2018/852, 2004/12/EG och tillägg i 94/62/EG. Se utsaga i QA-16-09-008.

 

Biokompatibilitet

LINAK produkterna MEDLINE® och CARELINE®, avsedda för inbyggnad i elektrisk sjukvårdsutrustning och system, uppfyller IEC 60601-1:2012 paragraf 11.7. Alla delar av produkterna som i normal användning kan komma i kontakt med patientens eller användarens hud har utvärderats. Utvärderingen är utförd i enlighet med intygad erfarenhet, samt baserad på den natur och varaktighet av förväntad kontakt med mänsklig vävnad under användning. Utvärderingen baseras på att LINAK produkterna är icke-invasiva och endast har kontakt med huden. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU Ecolabel

Upprättades 1992 och är erkänt över hela Europa och världen. EU Ecolabel är ett miljömärke som tilldelas till produkter och tjänster som uppfyller de höga miljöstandarderna under hela deras livscykel. EU Ecolabel är en frivillig märkning som främjar miljömedvetenhet som man kan lita på och, bland annat, ställer krav på att ingredienser tar hänsyn till användarna. Ecolabel gäller till exempel möbler, och allt fler möbeltillverkare ansöker om den här märkningen för deras produkter. LINAK tillverkar komponenter, inte slutprodukter, och därmed omfattas inte LINAK produkter av EU Ecolabel. Men eftersom vi levererar komponenter som används i möbler uppmärksammar vi kraven och standarderna och flera av våra DESKLINE® standardprodukter uppfyller dessa krav. Om du vill veta mer om vilka LINAK DESKLINE-produkter som kan hjälpa dig att uppfylla kraven för EU Ecolabel är du välkommen att kontakta din lokala filial eller använda den här e-postadressen chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Vissa av LINAK produkter är märkta med en överkryssad soptunna. Denna symbol indikerar att produkten omfattas av WEEE-direktivet och inte får kastas i det osorterade avfallet.

Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras korrekt bidrar du till att förhindra potentiellt negativa effekter på miljön och människans hälsa på grund av felaktig avfallshantering. Fråga dina lokala myndigheter eller din europeiska återförsäljare om information om avfallsstationer där du kan lämna in den här produkten.

Det är den som använder den elektroniska produkten som ansvarar för att separera batteriet – om det är tekniskt möjligt – innan den kastas. Det är även användarens ansvar att radera eventuella personliga uppgifter om det är möjligt.

LINAK är registrerat hos de relevanta myndigheterna i de länder där LINAK omfattas av tillverkardefinitionen i WEEE-direktivet och finansierar sitt återvinningsbidrag i enlighet därmed.

 

PVC-Free™

Produkter från LINAK som är märkta med PVC-Free™ är exempelvis kablar, styrenheter, pelare och ställdon, samt manöverpaneler – som alla finns till kontorsbord, arbetsstationer eller kök. Mer information finns på länken nedan, eller kontakta din lokala filial.

LINAK PVC-Free™: Miljövänliga elektriska linjära ställdonssystem

 

ZERO™ standbyteknik

LINAK ZERO™ är en teknik som används i höj- och sänkbara kontorsbord, arbetsstationer och kök som ser till att strömförbrukningen i standbyläge hålls nere till <0,1 W – vilket sänker utsläppen av CO₂ till absolut lägsta möjliga nivå.

LINAK har utvecklat ZERO™ tekniken som används i de flesta styrenheter och som sätter ny standard för vad som anses vara skälig strömförbrukning i standby för exempelvis kontorsbord. Kontakta din lokala filial för mer information.

 

Återvunna material

Miljövarudeklaration (EPS)
För vissa LINAK DESKLINE system har LINAK tagit fram en Miljövarudeklaration. Deklarationen anger mängden återvunnet och återvinningsbart material som används i systemen, baserat på en noggrann bedömning av produkterna och uppgifter från leverantörerna.

LINAK har åtagit sig att leverera produkter till våra kunder som håller en hög standard när det gäller innovation, prestanda och miljösäkerhet. Tillgängliga EPS-dokument finns nedan:

 

Så här garanterar LINAK att komponenterna överensstämmer med EU-direktiv
LINAK gör allt för att säkerställa korrekt och tidsenlig hantering av uppdateringar av direktiv och bestämmelser. Ansvaret och lämpliga resurser har tilldelats för att vi ska kunna uppfylla överensstämmelsekraven. Därför har LINAK sammanställt ett förfarande för att hantera och säkerställa kemisk överensstämmelse. Som en del av detta förfarande använder LINAK en tredje parts datahanteringslösning för att samla in information. Denna information lämnas av leverantörerna i form av deklarationer, som sedan laddas upp i den nämnda databasen och övervakas regelbundet av oss.

Om du behöver mer information eller har andra frågor angående kemisk överensstämmelse är du välkommen att kontakta chemicalcompliance@linak.com

 

Dodd-Frank Act för konfliktmineraler

Bakgrund
I augusti 2012 godkände SEC (the United States Securities and Exchange Commission) i USA det som benämns som Final Rule och som rör handel med konfliktmineraler och som beskrivs i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, avsnitt 1502. Denna bestämmelse omfattar alla börsnoterade amerikanska företag och kräver att dessa företag årligen rapporterar sin användning av konfliktmineraler med härkomst från Demokratiska republiken Kongo (DRC) till SEC.

Den amerikanska kongressen antog Dodd-Frank Act eftersom man misstänker att utnyttjande och handel med mineraler från Kongo och dess grannländer hjälper till att finansiera militanta grupper och därmed förvärra konflikten i regionen. Det finns många rapporter som styrker att militanta grupper krigar för att få kontroll över gruvorna och att man använder tvångsarbete för gruvdriften och transporten av mineralerna. Intäkterna från denna illegala verksamhet bidrar till finansieringen av konflikterna i området vilket ligger bakom den akuta humanitära krisen.

Konfliktmineralerna som omfattas av SEC Final Rule är tenn, tantal, volfram och guld (3TG), både som malm och som raffinerade mineraler. Berörda länder är bland annat: Demokratiska republiken Kongo (DRC), Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken (CAR), Sydsudan, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi och Tanzania.

Dodd-Frank Act gäller bara för företag som är börsnoterade i USA, men även företagens leverantörer involveras för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs som en avtalsenlig skyldighet.

Vad krävs av företag som är börsnoterade i USA?
Företag som är börsnoterade i USA och som använder 3TG i sina produkter måste genomföra en undersökning för att fastställa rimligt ursprungsland, Reasonable Country of Origin Inquiry (RCOI). Undersökningen ska genomföras i god tro och den ska kunna utröna om konfliktmineralerna har sitt ursprung i de angivna länderna eller om källan är återvinning av skrot. Företag som är börsnoterade i USA ska årligen lämna in en rapport rörande konfliktmineraler till SEC, där man beskriver processen och resultaten från RCOI.

Företag som är börsnoterade i USA måste uppvisa noggrannhet rörande källor och leveranskedjor för de konfliktmineraler som man använder, om det finns skäl att misstänka att mineralerna har sitt ursprung i de angivna länderna eller om mineralerna inte härstammar från återvinning och skrot.

SEC klassificerar USA-börsnoterade företags produkter som ”DRC Conflict Free”, ”Not DRC Conflict Free”, ”DRC Conflict Undeterminable” eller ”Recycled, or Scrap Due Diligence”. Företag som är börsnoterade i USA lämnade in sina första rapporter om konfliktmineraler till SEC den 31 maj 2014 (för kalenderår 2013) och har därefter årligen lämnat in nya rapporter.

Vilken inverkan har detta på USA-börsnoterade företags leveranskedja?
Företag som är börsnoterade i USA ska uppvisa full öppenhet rörande deras produkters innehåll av och ursprunget för konfliktmineraler, detta innebär att man kommer att begära att leverantörerna redovisar innehåll och ursprung för konfliktmineraler i de produkter man levererar eller kanske till och med deklarerar att alla produkter som levereras till kunden uppfyller ”DRC Conflict Free”.

Även om Dodd-Frank Act endast gäller för företag som är börsnoterade i USA kommer det även att krävas att dessa företags leverantörer genomför RCOI och är mycket noggranna när det gäller konfliktmineraler.

LINAK aktiviteter som berör konfliktmineraler
LINAK arbetar aktivt för full öppenhet rörande 3TG ursprungsland i våra produkter. På grund av storleken och komplexiteten i vår globala leveranskedja kommer det att ta viss tid innan vi fullt ut kan förse våra amerikanska kunder med all den information som krävs för att uppfylla öppenhetskraven.

LINAK har vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har tagit fram en policy som beskriver våra principer och som är ett åtagande för inköp av konfliktfria produkter.
  • Vi implementerar RCOI-processen (Reasonable Country of Origin Inquiry) för att identifiera tantal, tenn, volfram och guld (3TG) i vår leveranskedja och för att avgöra, i rimlig omfattning, vilket ursprungsland dessa metaller har. Syftet med dessa processer är att identifiera smältverken i vår leveranskedja, för att noggrant kunna utföra undersökningar och på så sätt främja konfliktfria inköp.
  • Vi införlivar denna policys principer i våra inköpsvillkor och vi samarbetar med våra leverantörer för att få ökad tydlighet i leveranskedjan. Vi kommunicerar vår policy till leverantörerna och vi stödjer relevanta branschinitiativ för att stoppa användningen av konfliktmineraler i våra produkter.

LINAK stödjer tillämpbara internationella databassystem för att skapa öppenhet kring ursprunget, inkluderat användningen av CMRT (mall för rapportering av konfliktmineraler). LINAK använder portalen ComplianceMap för att samla CMRT-enheter från vår leveranskedja.

Klicka här för att läsa LINAK policy om konfliktmineraler

Kunder som vill få information från LINAK gällande konfliktmineraler är välkomna att kontakta vårt Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.

Leverantörskrav
LINAK kräver att leverantörer som tillhandahåller komponenter eller material som innehåller 3TG aktivt ska arbeta för DRC-konfliktfria inköp. LINAK leverantörer ska genomföra egna RCOI och vara noggranna i processerna för att bistå med giltiga och tillförlitliga DRC-konfliktfria inköp. Vi förväntar oss att leverantörerna samarbetar med sina egna leverantörer på samma sätt, för att säkerställa konfliktmineralernas spårbarhet till det ursprungliga smältverket.

Alla leverantörer måste förse LINAK med CMRT via portalen ComplianceMap. Om detta inte är möjligt kräver LINAK att CMRT-rapporter skickas direkt till vårt team för uppfyllelse rörande konfliktmineraler på conflictminerals@linak.com.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta