Kontakta oss här
Inledning

Detta licensavtal för slutanvändare gäller för alla avtal som involverar en kunds (”Kund”) användning av en mjukvara som har utvecklats eller som tillhandahålls av LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Danmark, organisationsnr:  66365328 (”LINAK”) eller ett närstående företag, såvida inget annat har avtalats. 
Vänligen läs igenom detta licensavtal för slutanvändare noggrant. Villkoren och bestämmelserna i detta licensavtal för slutanvändare reglerar kundens användning av mjukvaran, samt framtida uppgraderingar och eventuella tillägg till mjukvaran, såvida inget annat anges och har avtalats skriftligen med LINAK vid specifik tidpunkt.

VIKTIGT! GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA, FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA MJUKVARAN SOM OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GODKÄNNER DU ATT DU ÄR FÖREMÅL FÖR VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA SOM ANGES I DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÅR DU INTE LADDA NED, INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER BEHÅLLA NÅGRA KOPIOR AV MJUKVARAN.

1.  Utfärdande av licens

1.1 Kunden får en icke‑exklusiv rätt att använda LINAK software som har utvecklats och tillhandahålls av LINAK (”LINAK software”) för egna interna ändamål tillsammans med en LINAK styrenhet som har installerats i möbler som har köpts in av kunden.

1.2     Kunden erhåller en kopia på en körbar objektkod till LINAK software.

1.3     Såvida följande inte är uttryckligen tillåtet får kunden inte:
      - distribuera, sälja eller hyra ut LINAK mjukvara eller eventuell tillhörande dokumentation till tredje part eller
      - underlicensiera LINAK mjukvaran eller tillhandahålla underleverantörs- eller uthyrningstjänster eller några andra tjänster för mjukvaran till tredje part.

1.4     Såvida följande inte är uttryckligen tillåtet i detta avtal eller tillåts uttryckligen enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning får kunden inte:
         - kopiera, helt eller delvis, LINAK mjukvaran för andra ändamål än för att ha en säkerhetskopia eller
         - baklängeskonstruera eller på annat sätt härleda källkod från den licensierade körbara koden.

1.5     Om tredje parts software finnas installerad och som inte är en inbäddad del i LINAK software ska kundens rättigheter och skyldigheter när det gäller sådan tredjepartsmjukvara vara föremål för den specifika tredje partens licensvillkor och -bestämmelser.

2. Dokumentation, användning och redigering

2.1     Kunden får endast kopiera den medföljande dokumentationen och eventuellt standardutbildningsmaterial för interna ändamål.

2.2     Dokumentation och standardutbildningsmaterial från LINAK får dock inte redigeras, såvida inte ett skriftligt godkännande har erhållits för detta. Detta gäller även dokumentation som har utarbetats särskilt för kunden.

3.  Immateriella rättigheter

3.1     Kunden är medveten om att LINAK software och alla immateriella rättigheter, däribland upphovsrätten till den tillfaller (eller licensieras av tredje part till) LINAK och att inget i detta licensavtal för slutanvändare är avsett att överföra äganderätten till LINAK mjukvaran och de tillhörande immateriella rättigheterna till kunden. Kunden erhåller endast en begränsad användarlicens för mjukvaran i enlighet med vad som anges i detta licensavtal för slutanvändare.

4. Brister

4.1     Kunden är medveten om att software i allmänhet inte är felfri eller utan brister och samtycker till att förekomsten av sådana fel eller brister i LINAK sftware eller annan software som levereras till kunden inte utgör en överträdelse av detta licensavtal för slutanvändare.

4.2     LINAK garanterar att mjukvaran inte kränker tredje parts rättigheter, däribland upphovsrätten. Denna garanti förutsätter att LINAK underrättas omedelbart om ett sådant åberopande av kränkning görs mot kunden och LINAK ska ha rätt att försvara sig mot sådana åberopanden och efter eget gottfinnande lösa situationen och kunden ska bistå LINAK i den utsträckning som LINAK rimligen kan kräva för att kunna lösa eller motsätta sig sådana åberopanden.

4.3     LINAK avsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänvisning till mjukvaran, däribland men inte begränsat till garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

4.4     LINAK får efter eget gottfinnande välja att 1) avhjälpa eller ersätta den del av mjukvaran som är bristfällig eller som kränker tredje parts rättigheter eller 2) dra tillbaka kundens rätt att använda mjukvaran med omedelbar verkan. LINAK ska inte under några som helst omständigheter vara skyldigt att avhjälpa:
   -  ändrad, skadad eller modifierad software,
   -  software som inte är den nuvarande eller en tidigare version,
   -   problem i software som uppkommit på grund av kundens oaktsamhet, funktionsproblem i hårdvaran eller någon annan orsak som ligger bortom den kontroll som LINAK har,
   -  bristfällig data,
   -  problem som orsakats av felaktigt gränssnitt i förhållande till andra software- eller datakällor eller
   - software som har installerats i en driftsmiljö som inte stöds av LINAK.

4.5     Eventuell tredjepartssoftware tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier även om tredjepartssoftwares ursprungliga tillverkare eller tredjepartsleverantörer av sådan software kan tillhandahålla egna garantier.

5. Ansvarsbegränsning

5.1     LINAK ansvarar inte för förluster eller skador gentemot kunden som indirekt eller direkt har uppkommit i samband med detta licensavtal för slutanvändare, LINAK software eller annan software, användningen av den eller på annat sätt, utom i den utsträckning det strider mot gällande lagstiftning att utesluta sådant ansvar.

5.2     Utan att det påverkar ovanstående avsäger sig LINAK uttryckligen ansvar för alla indirekta, särskilda eller tillfälliga skador eller följdskador som kan uppstå i software, vid användningen av den eller på utrustning eller egendom, samt för förluster av intäkter, affärsaktiviteter, omsättning, goodwill, data eller förväntade besparingar.

5.3     Skulle något undantag i detta licensavtal för slutanvändare förklaras som ogiltigt oavsett skäl och LINAK blir ansvarigt för förluster eller skador som i enlighet med lagstiftningen kan begränsas ska sådant ansvar begränsas till den avgift kunden har betalat för en årlig licensprenumeration eller för en licens vid ett tillfälle, dock får detta belopp inte överstiga 500 euro.

5.4     LINAK utesluter inte ansvar vid dödsfall eller personskada i den mån som detta orsakas av oaktsamhet från LINAK, dess anställda, agenter eller auktoriserade representanter.

6.  Konfidentialitet

6.1     All information, däribland men inte begränsat till data, ritningar, specifikationer, dokumentation, softwareförteckningar, objekt- eller källkod och prissättning som kunden kan ha fått i samband med att ha erhållit LINAK software (som inte utgör softwares grundidéer och -principer) är skyddad och konfidentiell information.  Kunden samtycker härmed till att han eller hon enbart ska använda sådan information i enlighet med detta licensavtal för slutanvändare och ska inte under några som helst omständigheter under eller efter att detta licensavtal för slutanvändare har upphört att gälla eller upphävts, indirekt eller direkt, lämna ut denna information till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från LINAK.

6.2     Ovanstående ska inte hindra kunden från att lämna ut eller använda sådan information i den utsträckning som lagstiftningen tillåter det, samt om sådan information, utan att kunden har orsakat det, är eller i efterhand blir känd för allmänheten.

7.  Audit

7.1     LINAK förbehåller sig rätten att på egen bekostnad kontrollera att kunden installerar och använder LINAK software i enlighet med detta licensavtal för slutanvändare vid en gemensamt överenskommen tidpunkt under kundens vanliga kontorstider.

7.2     Kunden ska vidta rimliga kontrollåtgärder för att säkerställa att han eller hon inte överträder användarrättigheterna till software som tilldelas genom detta licensavtal för slutanvändare.

8.  Upphävande

8.1     Detta licensavtal för slutanvändare kan upphävas av en part med omedelbar verkan om den andra parten skulle göra sig skyldig till en överträdelse av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare som inte avhjälps inom 30 dagar från att han eller hon informerades om överträdelsen (om en sådan överträdelse kan avhjälpas).

8.2     Överträdelser som kunden gör sig skyldig till av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare, samt alla andra gällande villkor som gäller kundens rätt att använda LINAK software, dokumentation och/eller standardutbildningsmaterial i enlighet med bestämmelserna 1 och 2 ovan ska betraktas som allvarliga överträdelser av detta licensavtal för slutanvändare.

8.3     Vid licensavtalets upphävande ska kunden avsluta all användning av LINAK software. Kunden ska dessutom antingen förstöra eller lämna tillbaka alla kopior av software i enlighet med instruktioner från LINAK.

9. Tvister

9.1     Eventuella tvister som uppstår till följd av eller med anknytning till detta licensavtal för slutanvändare, däribland tvister som rör avtalets existens, giltighet eller upphävande, ska regleras av dansk lagstiftning och lösas genom skiljedom vid det danska skiljedomsinstitutet i enlighet med reglerna för skiljedomsförfaranden som antagits av det danska skiljedomsinstitutet och som gäller vid den tidpunkt då ett sådant förfarande inleds.