Kontakta oss här

Dodd-Frank Act för konfliktmineraler

Bakgrund

I augusti 2012 godkände SEC (the United States Securities and Exchange Commission) i USA det som benämns som Final Rule och som rör handel med konfliktmineraler och som beskrivs i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, avsnitt 1502. Denna bestämmelse omfattar alla börsnoterade amerikanska företag och kräver att dessa företag årligen rapporterar sin användning av konfliktmineraler med härkomst från Demokratiska republiken Kongo (DRC) till SEC.
Den amerikanska kongressen antog Dodd-Frank Act eftersom man misstänker att utnyttjande och handel med mineraler från Kongo och dess grannländer hjälper till att finansiera militanta grupper och därmed förvärra konflikten i regionen. Det finns många rapporter som styrker att militanta grupper krigar för att få kontroll över gruvorna och att man använder tvångsarbete för gruvdriften och transporten av mineralerna. Intäkterna från denna illegala verksamhet bidrar till finansieringen av konflikterna i området vilket ligger bakom den akuta humanitära krisen.

Konfliktmineralerna som omfattas av SEC Final Rule är tenn, tantal, volfram och guld (3TG), både som malm och som raffinerade mineraler. Bland de berörda länderna finns: Demokratiska republiken Kongo (DRC), Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken (CAR), Sydsudan, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi och Tanzania. 

Dodd-Frank Act gäller bara för företag som är börsnoterade i USA, men även företagens leverantörer involveras för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs som en avtalsenlig skyldighet. 

Vad krävs av företag som är börsnoterade i USA? 

Företag som är börsnoterade i USA och som använder 3TG i sina produkter måste genomföra en undersökning för att fastställa rimligt ursprungsland, Reasonable Country of Origin Inquiry (RCOI). Undersökningen ska genomföras i god tro och den ska kunna utröna om konfliktmineralerna har sitt ursprung i de angivna länderna eller om källan är återvinning av skrot. Företag som är börsnoterade i USA ska årligen lämna in en rapport rörande konfliktmineraler till SEC, där man beskriver processen och resultaten från RCOI.
Företag som är börsnoterade i USA måste uppvisa noggrannhet rörande källor och leveranskedjor för de konfliktmineraler som man använder, om det finns skäl att misstänka att mineralerna har sitt ursprung i de angivna länderna eller om mineralerna inte härstammar från återvinning och skrot.

SEC klassificerar USA-börsnoterade företags produkter som ”DRC Conflict Free”, ”Not DRC Conflict Free”, ”DRC Conflict Undeterminable” eller ”Recycled, or Scrap Due Diligence”. Företag som är börsnoterade i USA lämnade in sina första rapporter om konfliktmineraler till SEC den 31 maj 2014 (för kalenderår 2013) och har därefter årligen lämnat in nya rapporter. 

Vilken inverkan har detta på USA-börsnoterade företags leveranskedja?

Företag som är börsnoterade i USA ska uppvisa full öppenhet rörande deras produkters innehåll av och ursprunget för konfliktmineraler, detta innebär att man kommer att begära att leverantörerna redovisar innehåll och ursprung för konfliktmineraler i de produkter man levererar eller kanske till och med deklarerar att alla produkter som levereras till kunden uppfyller ”DRC Conflict Free”. 

Även om Dodd-Frank Act endast gäller för företag som är börsnoterade i USA kommer det även att krävas att dessa företags leverantörer genomför RCOI och är mycket noggranna när det gäller konfliktmineraler. 

LINAK aktiviteter som berör konfliktmineraler

LINAK arbetar aktivt för full öppenhet rörande 3TG ursprungsland i våra produkter. På grund av storleken och komplexiteten i vår globala leveranskedja kommer det att ta viss tid innan vi fullt ut kan förse våra amerikanska kunder med all den information som krävs för att uppfylla öppenhetskraven.

LINAK har vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har tagit fram en policy som beskriver våra principer och som är ett åtagande för inköp av konfliktfria produkter.
  • Vi implementerar RCOI-processen (Reasonable Country of Origin Inquiry) för att identifiera tantal, tenn, volfram och guld (3TG) i vår leveranskedja och för att avgöra, i rimlig omfattning, vilket ursprungsland dessa metaller har. Syftet med dessa processer är att identifiera smältverken i vår leveranskedja, för att noggrant kunna utföra undersökningar och på så sätt främja konfliktfria inköp.
  • Vi införlivar denna policys principer i våra inköpsvillkor och vi samarbetar med våra leverantörer för att få ökad tydlighet i leveranskedjan. Vi kommunicerar vår policy till leverantörerna och vi stödjer relevanta branschinitiativ för att stoppa användningen av konfliktmineraler i våra produkter. 

LINAK stödjer tillämpbara internationella databassystem för att skapa öppenhet kring ursprunget, inkluderat användningen av CMRT (mall för rapportering av konfliktmineraler). LINAK använder Assent Compliance portalen för att samla CMRT's från vår supply chain.

Klicka här för att läsa LINAK policy om konfliktmineraler

Kunder som vill få information från LINAK gällande konfliktmineraler är välkomna att kontakta vårt Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.

Leverantörskrav

LINAK kräver att leverantörer som tillhandahåller komponenter eller material som innehåller 3TG aktivt ska arbeta för DRC-konfliktfria inköp. LINAK leverantörer ska genomföra egna RCOI och vara noggranna i processerna för att bistå med giltiga och tillförlitliga DRC-konfliktfria inköp. Vi förväntar oss att leverantörerna samarbetar med sina egna leverantörer på samma sätt, för att säkerställa konfliktmineralernas spårbarhet till det ursprungliga smältverket. 

Alla leverantörer uppmanas att tillhandahålla LINAK med CMRT genom Assent Compliance portalen. 
Om detta inte är möjligt kräver LINAK att CMRT-rapporter skickas direkt till vårt team för uppfyllelse rörande konfliktmineraler på conflictminerals@linak.com.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta